گاهی وقتا هیچکس محرم نیست که حرف دلت رو بهش بگی.حتی خودِ خدا...