یک رازهایی خیلی مگو هستند،خیلی خصوصی هستند و نباید هیچ وقت و هیچ کجا بازگو شوند و همین ها روحت را میخورند،جانت را میسوزانند و پیرت میکنند...خسته ات می کنند و نمیگذارند بعد از زمین خوردن بلند شوی.همین مگو ها هستند که...نه میشود دورشان ریخت و نه میشود فریادشان زد و ... قلنبه میشوند روی قلبت و راه گلویت را میبندند و نفس کشیدن را سخت میکنند،سخت که نه!غیرممکن...خداوند نخواهد برای کسی از این حرفهای مگو.

تُــ ــ ـ