وقت خواب است و دلم پیشِ تو سرگردان است

شب بخیر،ای نَفَسَت شرحِ پریشانیِ من...