این اسم کِی قرار است من و زندگیَم را رها کند؟از بچگی تا امروز.هر دوره به اقتضای زمان و حال و روزم یک زن با این اسم آمد و طوفانی در زندگیَم انداخت.لعنت بر این اسم...روزی که طالع من را نوشته اند،این اسم آن حوالی چرخ میزده و شاید چیزی که او میخواسته را به نام من زده اند!حالا دارد انتقام میگیرد.ول کن هم نیست.ضربه ی نهایی اش ضربه فنیَم کرد!ناک اوت شدم!!!