کجای بازیِ ما اشتباه بود

که تو همبازی من نیستی

و من هنوز

گرگم به هوای تو...


#کامران رسول زاده