پای شبکه ی جِم که میشینم،احساس میکنم در مملکتی زندگی میکنم که پر است از آدمهای معتاد،چاق،کچل و بچه:|

۱ - با ژل چربی سوزِ ماکاس تمام چربیهای زائدتان را در یک دقیقه از بین ببرید.

۲ - پَکِیج ترک اعتیاد زندگی سبز دوباره به زندگی عادی خود بازگردید.

۳ - تَبلِت کودکِ بیبی آیپاد،بِـــــــیبی آیپاد🎶

۴ - مرکز کاشت موی تخصصی نمیدانم چه با خط رویش موی کاااااااملن طبیعی

۵ - شِن اسباب بازی هَپی سَند و کِنِتیک سَند برای کودکان دلبندتان

و همینجوری ادامه دارد... :|

من موندم مگه ملت چقدر کچل و چاق و معتادن که بچه هم هستن؟!؟!