+ نماز ظهر و عصر خوندی؟

- نه یه هفته اس با خدا قهرم

+ بیکاری قهر می کنی باهاش؟!اون که بدون بهانه دنیاتو جهنم کرده،اون دنیا به بهانه ی نماز نخوندن میفرستت جهنم!

- به زندگی تو جهنم عادت دارم...


خدایا حواست هست داری چیکار میکنی...؟