کار آرایش کردن دخترا و به چشم بودن عقل نداشته ی ملت به جایی رسیده که باید بگیم:

"خوشگل بودیم وقتی خوشگل بودن با آرایش و عمل مد نبود :| "