یک تنه اندازه ی هزار تا آدم خسته ام.

دلم یک خواب عمیق میخواهد

از آنها که صبح وقتی بیدار شدم،

ببینم

کنار قاب عکسم یک تکه روبان سیاه چسبانده اند...

دلم یک تمام شدن میخواهد

یک تمام شدن درست و حسابی

یا من تمام شوم

یا این روزهای عذاب آور...