- الیز: به ناهار دعوتم کن، فرانک.

+ فرانک: میل دارین ناهار بخوریم؟

- خانوما از سوال کردن خوششون نمیاد.

+ ناهار رو با من بخورین.

- چه از خودراضی.

+ من دارم میرم ناهار بخورم، اگه دوست دارید با من بیاین.


دیالوگ فیلم "توریست" ساخته فلوریان هنکل فون دونرسمارک