لیلا حاتمی:ما تو جوونی عاشق هم میشیم اما هی برا هم خطرناک تر...
ما معتاد همیم،خیال می کنیم عاشقیم...
"حکم" به کارگردانی مسعود کیمیایی

ما خیلی وقتا معتاد میشیم،عادت میکنیم،دل نمی بندیم،وابسته میشیم.وابستگی از سره نیازه نه علاقه.یه وقتایی عشق اصلا وجود نداره بلکه فقط یه توهمه،یه خیاله.فکر میکنیم که عاشق ما شده اما فقط یک آن حواسش سمت ما پرت شده.فکر میکنیم صاحب چیزی هستیم در حالی که آن،امانتی بیشتر نبوده...ما در حقیقت تنها صاحب و مالک آن نسکافه ی داغ توی لیوان هستیم که وقتی به خانه می آییم بعد از یک روز شلوغ و یخ،گلویمان را تازه و توی دلمان را گرم می کند...