دونستن اسم و فامیل و شهر و رشته و سن و سال و همه چیه من

هیچ کمکی به جلوگیری از انقراض یوز آسیایی نمی کنه!

هر کسی سعی کنه خودشو بشناسه

بشناسیم خودمونو که خودشناسی بهتر از هرگونه دیگر شناسیه!

خوش به حال انار ها و انجیرها؛

دلتنگ که می شوند،

می ترکند...